ALGMENE VOORWAARDEN PROEFRACER 

 Klik hier voor een PDF-versie  

1.Definities

Definities van een aantal in de algemene voorwaarden benoemde begrippen:

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Proefracer (zijnde verhuurder) en de huurder voor het gebruik van de racefiets door de huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen Proefracer en de huurder

Algemene Voorwaarden: deze zijn een onderdeel van iedere overeenkomst tussen Proefracer en de huurder

Racefiets: de door Proefracer ter beschikking gestelde fiets op basis van de overeenkomst inclusief de algemene voorwaarden

Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Proefracer een overeenkomst afsluit

Verhuurder: Proefracer: Merellaan 2, 5595BA Leende. KVK-nummer 70693315

2. Toepasselijkheid
2.1 Op de overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, onverminderd het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan rechter van het gebied waar de consument is gevestigd.

3. Overeenkomst
3.1 De huurder krijgt conform de in de overeenkomst bepaalde termijn de beschikking over een racefiets (Proefracer).

3.2 De racefiets heeft geen beschikking over een slot. De huurder dient de racefiets in de openbare ruimte onder handbereik te hebben. Bij niet gebruik dient de racefiets in een, daartoe geëigende, afgesloten ruimte te worden gestald, ter voorkoming van diefstal. De huurder dient de fiets als een goed huisvader te behandelen en is aansprakelijk bij vermissing of diefstal van de racefiets. Bij diefstal, verduistering of vermissing is de huurder verplicht om de in de overeenkomst vermeldde koopprijs te betalen.

3.3.1 De huurder heeft recht op de volgende serviceverlening, voorafgaande aan de levering van de racefiets:
– De racefiets is schoongemaakt en de ketting is voorzien van olie
– De versnellingen van de racefiets zijn afgesteld
– De banden zijn op de een correcte spanning gebracht
– De zadelhoogte en stand zijn correct ingesteld
– De stuurhoogte en stand zijn correct ingesteld
– Klikpedalen zijn gemonteerd
– Een uitleg over het gebruik van de racefiets

3.3.2 Tijdens het gebruik van de racefiets, niet zijnde onoordeelkundig gebruik en of ongelukken en of vandalisme, heeft de huurder recht op serviceverlening door de verhuurder, behoudens:
– vervangen of repareren van de binnen- of buitenbanden
– vervangen of repareren van het stuurlint
– afstelling versnellingsapparaat of remmechanisme
– vervangen of repareren van de fietsbel
– vervangen of afstellen van de remblokken
– afstellen van de zadelhoogte en het vastzetten van de zadelpenklem of het zadel zelf
– afstellen van de kilometerteller of vervanging van de batterij hiervan
– richten van de wielen als gevolg van een slag in het wiel

Normaal gebruik, normale slijtage en normale gebruikerssporen vallen onder de serviceverlening vernoemd in dit artikel.

3.4 Gebruik van de fiets is enkel voorbehouden aan de huurder.

3.5 Schade door ongelukken of vandalisme aan de fiets of bijgeleverde accessoires. In deze gevallen dient de reparatie van de fiets of accessoires vergoed te worden met een maximum van de koopprijs.

Bij onoordeelkundig gebruik, door beschadiging van handelen door de huurder of een derde en vandalisme, vervalt het recht op de serviceverlening conform artikel 3.3.2.

3.6 Voorafgaande aan of bij de overdracht van de racefiets dient de huurder een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort) ter inzage te geven en een kopie te overhandigen of er mee akkoord gaan dat de verhuurder hiervan een foto maakt.

3.7 Voorafgaande aan of bij de overdracht van de racefiets dient de huurder een geldig SEPA-bankrekeningnummer door te geven. Bij de overdracht met contante betaling dient er ter controle via het SEPA-bankrekeningnummer een bedrag van 1,- euro – bovenop de huurprijs – als pinbetaling aan de verhuurder overgemaakt te worden.

3.8 Tijdens de huurperiode blijft de racefiets eigendom van der verhuurder. Het is door de huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de racefiets te vestigen of te verlenen.

3.9 Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder geen wijzigingen aanbrengen aan de racefiets. De huurder gaat er mee akkoord dat de eventuele kosten voor het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de racefiets door hem aan de verhuurder bij teruggave na de huurperiode vergoed worden.

4. Huurperiode en reparatie
4.1 De dag van levering, zoals benoemd in de overeenkomst, van de racefiets geldt als eerste huurdag, ongeacht het tijdstip van overdracht. De dag van teruggave, zoals benoemd in de overeenkomst, geldt als laatste huurdag, ongeacht het tijdstip van de teruggave.

4.2 De reparatietermijn van de racefiets indien artikel 3.3.2 van toepassing is bij normaal gebruik bedraagt 24 uur vanaf het moment van melding door de huurder. Deze termijn valt onder de in de huurovereenkomst overeengekomen termijn. Indien de verhuurder niet in staat is om binnen 24 uur vanaf het moment van melding door de huurder de reparatie te verwezenlijken wordt de huurtermijn kosteloos verlengd met de overschrijding van de 24-uurs termijn door de verhuurder. Bij overschrijding van de 24-uurs termijn wordt de overeenkomst gratis verlengd met het aantal dagen van de overschrijding met een minimum van 1 dag, indien de overschrijding van de tweede dag minder is dan 24 uur.

5. Conditie van de racefiets
5.1 De huurder heeft zich er bij de overdracht van vergewist dat de racefiets in een goede en veilige gebruiksstaat bevindt. Vanaf het moment van overdracht vrijwaart de huurder de verhuurder voor eventuele gebreken aan de racefiets.

5.2 Indien de huurder gebreken constateert aan de fiets die hij het gebruik van de fiets onmiddellijk te staken en de verhuurder in kennis te stellen van het gebrek.

6. Betaling en Overhandiging
6.1 De betaling van de huurprijs dient voor of tijdens de overdracht van de racefiets te worden voldaan inclusief de ondertekening van de eenmalige machtiging die van toepassing is wanneer er sprake is van diefstal, verduistering, vermissing, schade of vandalismeschade.

6.2 Wanneer op het moment van de afgesproken teruggave van de fiets de huurder niet aanwezig is op het afgesproken adres of niet bereid is de fiets te overhandigen gaat de huurder ermee akkoord dat per dag dat hij in verzuim is 40 euro per dag met een maximum van de overeengekomen eventuele koopprijs van de racefiets, onverminderd het recht op eigendom van de racefiets van de verhuurder. Enkel door het feit dat de overdracht op het overeengekomen tijdstip niet heeft plaatsgevonden verplicht de huurder tot het betalen van de boete van 40 euro per dag met een maximum van de overeengekomen eventuele koopprijs van de racefiets. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist, onverminderd het recht van de verhuurder om alle kosten welke hij door het verzuim van de huurder moet maken bij hem in rekening te brengen. Bij dit verzuim is de huurder verplicht om zelf de racefiets naar de locatie van de verhuurder te brengen na eerst hiervoor een telefonische afspraak gemaakt te hebben.

 

7. Verlenging huurperiode en koop
7.1 Na afloop van de huurperiode heeft de huurder de mogelijkheid om de racefiets te kopen of een nieuwe huurperiode aan te gaan. Voor beide gevallen geldt dat de huurder indien hij van deze mogelijkheid gebruik wil maken minimaal 2 dagen van tevoren de verhuurder hiervan in kennis moet stellen.

7.2 In geval van koop moet het overeengekomen koopbedrag uiterlijk 1 dag voor afloop van de overeenkomst naar het bankrekeningnummer van de verhuur zijn overgemaakt. Op de koopprijs wordt in dat geval een korting verleend van 50% van het overgekomen huurbedrag. Na de eerste huurperiode – welke maximaal 4 weken kan bedragen – komt de korting op de koopoptie te vervallen. Wel bestaat er de mogelijkheid om aansluitend een nieuwe huurperiode van wederom maximaal 4 weken aan te gaan waarbij het recht van koop blijft bestaan, waarbij de huurder het recht heeft op 50% korting van het overeengekomen huurbedrag van de nieuwe huurperiode.

7.3 De vermelde koopprijs is enkel van toepassing na het aangaan van een minimale huurperiode van 1 week en een maximale huurperiode van 8 weken.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor het gebruik van de racefiets en vrijwaart de verhuurder voor iedere aansprakelijkheid daaromtrent. Het gebruik van de racefiets is voor eigen risico van de huurder.

8.2 Aan de prijzen vernoemd op de website kan de huurder geen rechten ontlenen. De in de overeenkomst genoemde prijzen zijn van toepassing en zijn inclusief 21% BTW.

8.3 De verhuurder heeft te allen tijde het recht om haar vorderingen op de huurder, uit welke hoofde dan ook, over te dragen aan een derde.

9. Niet nakomen verplichtingen
De verhuurder heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling of e-mailbericht aan de huurder, indien:

– De huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;

– De huurder (voorlopige)opschorting van betaling aanvraagt of hem (voorlopige)opschorting van betaling wordt verleend;

– De huurder in surseance van betaling verkeert, het faillissement van de huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;

– De huurder onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;

– Ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de racefiets of op andere goederen van de huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst beïnvloedt;

– De huurder naar het oordeel van de verhuurder misbruik maakt van de door de verhuurder geboden service;

– De huurder onjuiste informatie verschaft aan de verhuurder;

– De huurder niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

10. Privacy en digitale gegevens
De huurder gaat akkoord met het gebruik van haar gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Uitvoeren van diensten
– Marketing- en verkoopactiviteiten

11. Machtiging door verhuurder

Eenmalige machtiging: indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kost voortvloeien machtigt de huurder hierbij de verhuurder middels eenmalige machtiging dit in rekening te brengen.

×
×

Basket